Kariéra

Ponúkame voľné pracovné miesto:

Hlavný účtovník

Termín nástupu: 1.1.2022 príp. dohodou

Miesto výkonu práce: Sliač

Forma spolupráce: full time

Základná mesačná mzda: od 1400,- eur brutto v závislosti od úrovne znalostí a praxe

Náplň práce:
•    Zodpovednosť za vedenie účtovníctva, kontrola účtovných operácií v zmysle platnej legislatívy, koordinovanie odstraňovania zistených nedostatkov.
•   
Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie.
  Zodpovednosť za správnosť vykonania inventarizácie záväzkov, pohľadávok a majetku. Kontrola skladovej evidencie a vedenie majetkového účtovníctva.
• 
  Príprava podkladov pre potreby auditov a daňového poradenstva. Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy.
• 
   Vypracovávanie daňových priznaní a výkazov DPH vrátane výpočtu ročného koeficientu a ročného zúčtovania DPH.
•  
  Vypracovávanie mesačných a štvrťročných uzávierok a ročných závierok vrátane výročnej správy.
•  
  Dohľad nad štatistickým zberom.
•  
  Zabezpečovanie platobného styku s bankami, výbery a odvody hotovosti do banky.
• 
   Zabezpečovanie a kontrola vyplácania hotovostných záloh a finančných pohybov v pokladni, vyúčtovanie pokladne, kontrola správnosti zaúčtovania pokladničných dokladov.
•  
  Zabezpečovanie elektronickej komunikácie s Finančnou správou.
•  
  Aktívny prístup k zlepšovaniu pracovných postupov, k tvorbe interných smerníc a predpisov a dohľad nad ich dodržiavaním.
•    Vedenie a koordinácia menšieho tímu účtovníkov.


Požiadavky:
•    SŠ alebo VŠ vzdelanie s ekonomickým zameraním
•    znalosť účtovného programu OMEGA – výhodou
•    znalosť zákonov o účtovníctve, DPH, dani z príjmu právnických osôb
•    prax s vedením samostatného účtovníctva väčšej spoločnosti a koordináciou menšieho tímu
•    znalosť MS Office (Word, Excel, Outlook)
•   presnosť a precíznosť, schopnosť viesť a motivovať ľudí, dobrý time manažment, angažovanosť, proaktivita, otvorenosť zmenám, inovatívne myslenie


Ponúkame:
•    v rámci sociálneho programu 10 procedúr do roka grátis
•    grátis prenájom priestorov na usporiadanie súkromných akcií
•    stravovanie vo vlastnej jedálni, cena lístka pre zamestnanca 0,90 €
•    dynamický, angažovaný a ústretový kolektív


Životopisy zasielajte na:
Mgr. Silvia Halvelandová
praca@kupelesliac.sk
0907 093 140

Ochrana osobných údajov

Vážený uchádzač, v prípade, že zasielate Váš životopis z dôvodu záujmu o prácu u nás, je potrebné priložiť nasledovný text:  

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise spoločnosťou  Kúpele SLIAČ, a.s.,  Sliač 962 31, IČO: 3164 438 za účelom sprostredkovania zamestnania.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne  a podľa zákona je ho možné kedykoľvek odvolať.
 
Informácie pre dotknutú osobu – uchádzača o zamestnanie o spracovaní jeho osobných údajov: 

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných  zo strany spoločnosti  KÚPELE SLIAČ, a.s. Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a  14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)


Prevádzkovateľ osobných údajov:
Kúpele SLIAČ, a.s.,  Sliač 962 31, IČO: 3164 438
(ďalej len: „Kúpele SLIAČ, a.s.“) 

Účel spracúvania:
Evidencia uchádzačov o zamestnanie.
 
Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín  a rovnako nebudú  zverejňované. 

Zoznam osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie 

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však dlhšie ako jeden rok

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti Kúpele SLIAČ, a.s. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre GDPR: zo@eurotrading.sk