Kariéra

Kuchár / Kuchárka , Čašník / Čašníčka

V Kúpeľoch Sliač HĽADÁME zamestnancov na TPP na nasledovné pozície, nástup ihneď:
- kuchár / kuchárka
- čašník / čašníčka

V prípade záujmu nás kontaktujte na mail: adamova@spa-sliac.sk alebo telefonicky na 0918 853 935.

Elektroinštalatér

Náplň práce: oprava a údržba priemyselných pračiek 

Pracovná doba: od 6:30 do 14:30

Kontakt: 0908597354 

Oboznámenie uchádzača

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V prípade, že zasielate svoje životopis, je potrebné priložiť nasledovný text:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise spoločnosťou Kúpele SLIAČ, a.s.,  Sliač 962 31, IČO: 3164 438 za účelom sprostredkovania zamestnania.Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne  a podľa zákona je ho možné kedykoľvek odvolať.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných  zo strany spoločnosti  Kúpele Sliač, a.s. Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a  14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Kúpele SLIAČ, a.s.,  Sliač 962 31, IČO: 3164 438(ďalej len: „Kúpele SLIAČ, a.s.“)

Účel spracúvania:
Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín  a rovnako nebudú zverejňované.

Zoznam osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však dlhšie ako jeden rok

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajomPrávo na opravu osobných údajovPrávo na vymazanie osobných údajovPrávo na obmedzenie spracúvania osobných údajovPrávo namietať proti spracúvaniu osobných údajovPrávo na prenos svojich osobných údajovPrávo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti Kúpele SLIAČ, a.s. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
zo@eurotrading.sk