Kariéra

Ponúkame voľné pracovné miesto:

Vedúci fyzioterapeut

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce:

• základná mzda: od 1158,- eur brutto/ mesiac v závislosti od stupňa znalostí a požadovanej praxe,
• vedenie a motivácia tímu fyzioterapeutov, metodická podpora za účelom rozvoja ich znalostí a zručností, hodnotenie práce a poskytovanie spätnej väzby fyzioterapeutom, • nastavovanie nových procedúr pre liečbu post covid syndrómu ako aj prípadné iné diagnózy v spolupráci s vedúcou sestrou a vedúcim lekárom,
• vykonávanie rehabilitačných procedúr a cvičení pre klientov kúpeľov stanovených  lekárom ako   napr. mäkké techniky, individuálne, skupinové pohybové cvičenia, manuálna terapia, vodoliečba, • elektroliečba, magnetoterapia, laseroterapia, taping, liečba rázovými vlnami atď.
• pracovná doba: Po-Pia: 7:00 – 15:00 hod., 7,5 hodinový denný pracovný fond.

  Požiadavky:
• VŠ I. alebo II. stupňa v odbore fyzioterapia prípadne SZŠ s absolvovanou špecializáciou • členstvo v Regionálnej komore medicínsko-technických pracovníkov • prax  a skúsenosti na pozícii vedúceho fyzioterapeuta alebo fyzioterapeuta vítaná • schopnosť viesť a motivovať ľudí, pozitívne myslenie, proklientsky prístup, dobrý time manažment, angažovanosť, proaktivita, otvorenosť zmenám, inovatívne myslenie

Údržbár

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce:
• Základná mesačná mzda: 739,- eur brutto
• Údržba budov a technických zariadení budov (elektro, voda, kanalizácia)
• Práca na dobu určitú počas zastupovanie dlhodobej PN, možnosť predĺženia PZ na neurčito
• Pracovná doba: 2-zmenná prevádzka 7,5 hodinové zmeny ranné a poobedné
 
Požiadavky:
• SOU al. SŠ, preferujeme zameranie elektrotechnik príp. vodoinštalatér príp. prax v jednom alebo  druhom obore
• Prax s údržbou budov či v stavebníctve (výstavba príp. prerábky domov, budov a pod.)
• Manuálna zručnosť, všestrannosť (mechanika, elektrika, voda, kúrenie..)
• Vzťah k fyzickej práci, pracovitosť, flexibilita, zodpovednosť, ústretovosť


Ponúkame:
• práca v krásnom prostredí Kúpeľov Sliač,
• možnosť poskytnutia ubytovania priamo v kúpeľoch za výhodnú cenu,
• 10-procedúr ročne zdarma,
• zľava na usporiadanie súkromných akcií v priestoroch Spoločenskej Dvorany,
• stravovanie vo vlastnej jedálni, cena lístka pre zamestnanca 0,90 €,
• priateľský kolektív.


Ochrana osobných údajov

Vážený uchádzač, v prípade, že zasielate Váš životopis z dôvodu záujmu o prácu u nás, je potrebné priložiť nasledovný text:  

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise spoločnosťou  Kúpele SLIAČ, a.s.,  Sliač 962 31, IČO: 3164 438 za účelom sprostredkovania zamestnania.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne  a podľa zákona je ho možné kedykoľvek odvolať.
 
Informácie pre dotknutú osobu – uchádzača o zamestnanie o spracovaní jeho osobných údajov: 

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných  zo strany spoločnosti  KÚPELE SLIAČ, a.s. Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a  14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)


Prevádzkovateľ osobných údajov:
Kúpele SLIAČ, a.s.,  Sliač 962 31, IČO: 3164 438
(ďalej len: „Kúpele SLIAČ, a.s.“) 

Účel spracúvania:
Evidencia uchádzačov o zamestnanie.
 
Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín  a rovnako nebudú  zverejňované. 

Zoznam osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie 

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však dlhšie ako jeden rok

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti Kúpele SLIAČ, a.s. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre GDPR: zo@eurotrading.sk