Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Kúpele Sliač a.s. (ďalej len „KS“) sú obchodná spoločnosť, ktorá svojim klientom, fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „klienti”) poskytuje svoje služby, t.j.: pobytové, rekondičné a regeneračné programy a služby, stravovacie služby a liečebnú kúpeľnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení (ďalej len „služby KS“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi KS a klientmi (ďalej len „zmluvné strany“) pri poskytovaní služieb KS. Od týchto VOP sa možno odchýliť v jednotlivých prípadoch na základe inak dohodnutých zmluvných podmienok upravujúcich poskytovanie služieb KS medzi zmluvnými stranami, resp. na základe inej písomnej dohody zmluvných strán, alebo jednostranného vyhlásenia KS.

2. Zmluvnými stranami sú:
 • KS, ktoré do zmluvného vzťahu s klientom môžu vstupovať vo vlastnom mene, alebo prostredníctvom zmluvných cestovných kancelárií na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci, alebo prostredníctvom iných tretích osôb na základe samostatnej zmluvy
 • klienti, ktorými sú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov spôsobilé k právnym úkonom.

Článok II.

Vznik zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká:
 • na základe písomnej objednávky klienta potvrdenej zo strany KS
 • zaplatením ceny, alebo jej časti minimálne vo výške 50% za poskytované služby KS podľa platného cenníka KS so súhlasom KS
 • na základe iného dvojstranného právneho úkonu. 

2. Podmienky, obsah a rozsah poskytovaných služieb KS sa riadia: zmluvo uzatvorenou medzi zmluvnými stranami, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj platným cenníkom KS a aktuálnou ponukou služieb KS.

Článok III.

Práva a povinnosti KS

1. KS sú povinné:
 • poskytnúť klientovi služby KS riadne a včas v rozsahu dohodnutom medzi zmluvnými stranami
 • poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb, alebo zmeny poskytovaných služieb.
 
2. KS majú právo:
 • na zmenu ceny a podmienok poskytovaných služieb z dôvodov podľa ustanovenia článku V. ods. 3 týchto VOP
 • odstúpiť od zmluvy s klientom, ktorý podstatným spôsobom porušil zmluvné podmienky, alebo hrubo porušuje dobré mravy, alebo svojim správaním obťažuje, alebo ohrozuje ostatných klientov KS, alebo iným spôsobom porušuje svoje povinnosti. V takomto prípade nemá klient nárok na vrátenie ceny za služby KS a zaplatená cena za nespotrebované služby KS sa považuje za zmluvnú pokutu
 • na storno poplatok vo výške a za podmienok stanovených v článku VIII. týchto VOP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok IV.

Práva a povinnosti klienta

1. Klient má právo:
 • na riadne a včasné poskytovanie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb KS
 • právo na informácie o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých služieb KS
 • na informácie ohľadom zmeny, alebo zrušenia a dôvodoch zmeny, alebo zrušenia zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb KS
 • kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb KS, odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v čl. VIII. týchto VOP a to aj bez udania dôvodu
 • právo na reklamáciu poskytovaných služieb za podmienok stanovených v čl. VII. týchto VOP

2. Klient je povinný:
 • poskytnúť KS všetku potrebnú súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb KS ako aj splneniu ďalších záväzkov KS voči klientovi
 • využívať služby KS v súlade s ubytovacím, stravovacím, kúpeľným, liečebným ako aj iným poriadkom KS stanovujúcim podmienky využívania služieb KS
 • zaplatiť cenu za zmluvne dohodnuté služby KS a prevziať od KS doklady potrebné na čerpanie služieb KS najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb KS
 • konať pri využívaní služieb KS tak, aby svojim konaním neohrozil, neobmedzil ani nespôsobil škodu na majetku, alebo zdraví iných klientov KS, KS alebo tretím osobám
 • služby poskytované KS sú v zmysle príslušných právnych predpisov o kúpeľnej starostlivosti, a preto je klient povinný absolvovať vstupnú lekársku prehliadku alebo konzultáciu a predpísané liečebné procedúry
Klient prehlasuje, že v čase podpísania tejto zmluvy, resp. v čase zaslania objednávky KS nie je v konkurzom ani reštrukturalizačnom konaní (t.j. nebol podaný návrh na súd ani konanie na súde neprebieha) a v prípade, ak klient podá návrh na reštrukturalizáciu alebo návrh na konkurz na svoju spoločnosť, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne informovať KS v lehote 5 pracovných dní od podania návrhu na príslušný súd. V prípade porušenia tejto povinnosti je klient povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej nezaplatenej časti faktúr za poskytnuté služby zo strany KS. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Článok V.

Ceny, cenové a platobné podmienky

1. Ceny za služby KS sa riadia cenníkom KS a aktuálnou ponukou služieb KS platnými v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.

2. KS majú právo zmeniť cenu poskytovaných služieb po vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami len v prípade, ak k takejto zmene dôjde najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb KS a k takejto zmene ceny služieb KS oproti dôjde z dôvodu:
 • zmeny platných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenu, alebo podmienky poskytovania služieb
 • zmeny cien dopravných nákladov o viac ako 5%
 • zmeny kurzu € použitého na určenie ceny jednotlivých služieb KS o viac ako 5%
 • zmeny cien energií o viac ako 5%
 • zmeny cien iných vstupných nákladov na poskytované služby o viac ako 10% oproti cenám alebo nákladom existujúcim v čase vydania platného cenníka služieb KS. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak pred rozhodnutím KS o zmene ceny služieb KS v súlade s vyššie uvedeným, klient zaplatil KS cenu za služby KS v rozsahu 100%. Za zaplatenie ceny za služby KS sa rozumie jej pripísanie na účet KS, alebo zaplatenie v hotovosti k rukám KS.

3. V prípade zmeny ceny alebo podmienok poskytovaných služieb sú KS povinné informovať klienta písomne o takejto zmene a jej dôvodoch najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovaniaslužieb KS, v opačnom prípade je takáto zmena voči klientovi neúčinná. Podmienka informovať klienta podľa tohto ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená, ak KS najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami, ako začiatok poskytovania služieb KS, odošlú písomné vyrozumenie o zmene ceny a jej dôvodoch na KS známu adresu klienta.


4. Klient je povinný najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami, ako deň začiatku poskytovania služieb KS, zaplatiť cenu za poskytované služby KS, v opačnom prípade majú KS právo odmietnuť klientovi poskytovanie služieb KS a klient nemá v takomto prípade nárok na náhradu žiadnych vynaložených nákladov ani náhradu škody. Za zaplatenie ceny za služby KS sa pre účely týchto VOP považuje pripísanie celej ceny na účet KS, alebo jej zaplatenie v hotovosti k rukám KS.

Článok VI.

Zmena a zrušenie dohodnutých služieb KS

1. Rozsah a podmienky poskytovaných služieb KS sa riadia cenníkom KS, aktuálnou ponukou služieb KS ubytovacím, liečebným, stravovacím, kúpeľným, alebo iným poriadkom vydaným KS platnými v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.

2. KS majú právo jednostranným úkonom zmeniť rozsah a podmienky poskytovania služieb KS výlučne na základe vlastnej vôle s prihliadnutím na zmeny príslušných právnych predpisov, alebo štandardov obvyklým pre poskytovanie rovnakých, alebo podobných služieb KS.

3. KS sú v prípade nevyhnutne nutnej potreby zapríčinenej skutočnosťami, alebo udalosťami nezávislými na vôli KS, alebo inými závažnými objektívnymi príčinami, alebo nutnými technickými, alebo inými odstávkami, alebo v prípade rozhodnutia KS o rekonštrukcii objektov, v ktorých sú poskytované služby KS s úmyslom rozšíriť, alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, oprávnené zmeniť a v prípade obzvlášť závažných objektívnych dôvodov zrušiť zmluvne dohodnuté služby KS a to aj počas doby využívania služieb KS klientom. V takomto prípade sa KS zaväzujú zabezpečiť klientovi čo možno najmenší rozsah aj dobu obmedzenia jeho možnosti využívať medzi zmluvnými stranami dohodnuté služby KS, pričom klient má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy KS. V takomto prípade sa na klienta nevzťahuje ustanovenie čl. VIII týchto VOP o storno poplatkoch.

4. KS sa zaväzujú informovať klienta o dôvodoch na zmenu poskytovaných služieb, alebo ich zrušenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozvedia a rovnako sa zaväzujú predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.

5. Za zmenu zmluvne dohodnutých podmienok sa nepovažuje zmena ubytovacej jednotky v prípade, ak je to z objektívnych alebo prevádzkových dôvodov nutné, a ak je klientovi ako náhrada za dohodnutú ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kategórie a rovnako ani zmena časového harmonogramu poskytovaných služieb v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné dodržať dohodnutý časový harmonogram a klientovi bol ponúknutý nový časový harmonogram rovnakej alebo obdobnej kvality s rovnakým alebo väčším rozsahom služieb.

Článok VII.

Reklamácie

1. V prípade, ak kvalita alebo rozsah služieb nezodpovedá v jednotlivých prípadoch podmienkam dohodnutými medzi stranami, alebo podmienkam obvyklým pri poskytovaní rovnakých, alebo podobných služieb má klient právo služby KS reklamovať.

2. Klient je povinný si uplatniť svoje právo na reklamáciu vadne poskytnutej služby KS bezodkladne po jej poskytnutí, a to priamo na mieste poskytovania služby u osoby vykonávajúcej predmetnú službu KS, resp. u zodpovedného pracovníka na príslušnom úseku KS tak, aby mohla byť bez zbytočného odkladu vada odstránená. Na neskoro uplatnené reklamácie KS nebude prihliadať.

3. KS sú povinné v prípade oprávnenej reklamácie vadu služby odstrániť, službu poskytnúť znovu, resp. klientovi poskytnúť náhradné plnenie, alebo primeranú zľavu z ceny a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu, resp. zjednať nápravu okamžite, sú KS povinné spísať s klientom reklamačný protokol s označením reklamujúceho klienta a predmetu reklamácie podpísaný zo strany obidvoch zmluvných strán a KS sa zaväzujú najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia si reklamácie poskytnúť klientovi vyrozumenie o výsledku reklamačného šetrenia a spôsob jej riešenia.

Článok VIII.

Storno podmienky

1. Podmienky poskytovania služieb dohodnuté medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP sú voči zmluvným stranám platné a účinné od momentu zmluvného vzťahu stanoveného v čl. II . týchto VOP. V prípade ak klient z dôvodu na vlastnej strane odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť KS zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške závislej od počtu dní zostávajúcich do dňa stanoveného medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb KS nasledovne:
 • 31 dní a viac pred začiatkom poskytovania služieb KS - 20% z ceny dohodnutých služieb KS
 • 30-21 dní pred začiatkom poskytovania služieb KS – 50% z ceny dohodnutých služieb KS
 • 20-10 dní pred začiatkom poskytovania služieb KS –70% z ceny dohodnutých služieb KS
 • 9 a menej dní pred začiatkom poskytovania služieb KS – 100% z ceny dohodnutých služieb KS.

2. V prípade, ak klient dobrovoľne nečerpá dohodnuté služby KS, KS odstúpia od zmluvy z dôvodu podľa čl. III. ods. 2 bod druhý týchto VOP, neprináleží mu žiadna náhrada a takáto skutočnosť sa považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany klienta 9 dní, alebo menej pred začiatkom poskytovania služieb KS a klient je povinný KS zaplatiť zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške 100% z ceny dohodnutých služieb KS.

Článok IX.

Definícia kontraktu, pojmov

1. Tieto VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ nie je v kontrakte dohodnuté inak. Odchýlky od týchto podmienok, ako i akékoľvek dohody platia len vtedy, ak boli dojednané písomnou formou.

2. Ak sa v kontrakte, alebo v týchto VOP vyskytnú uvedené pojmy, ich význam je nasledovný:
 • VOUCHER - znamená doklad, ktorý vystavil obchodný partner a na základe ktorého poskytnú KS služby v súlade s kontraktom. Voucher musí obsahovať nasledovné údaje:
 • označenie, že sa jedná o „Voucher“, „Gutschein“, alebo „Order“
 • presný názov (označenie) a plnú poštovú adresu obchodného partnera, cestovnej kancelárie, ktorá voucher vystavila
 • meno klienta (ak sa jedná o individuálny voucher pre jednu osobu) a popis akcie alebo údaj o čísle skupiny (ak sa jedná o voucher pre skupinu)
 • počet osôb
 • údaj o tom, že bol voucher vystavený v prospech KS
 • hodnotu vouchera vyjadrenú rozsahom objednaných služieb a v súlade s platnými cenníkmi KS (hotelová kategória, druh penzie, služby a pod.), čiastkou v €, respektíve v inej zahraničnej mene
 • podpis vystavovateľa a jeho pečiatku, ktorá sa môže nahradiť predtlačou firmy
 • miesto a dátum vystavenia
 • KLIENT - ide o osobu, ktorej majú KS poskytnúť služby
 • SKUPINA - skupinou sa rozumie v zmysle týchto VOP skupina klientov s minimálne 10 osobami, ktorých deň príchodu a odchod je spoločný
 • SLUŽBA - znamená súbor liečebných procedúr a ostatných kúpeľných a hotelových služieb, ktoré obchodný partner, klient využíva a KS poskytujú v prípade, že tieto služby KS písomne potvrdili
 • KS - znamená KÚPELE SLIAČ a.s., 962 31 SLIAČ
 • OBCHODNÝ PARTNER - znamená tuzemská a zahraničná cestovná kancelária alebo touroperátor, resp. iná organizácia, s ktorou uzatvoria KS kontrakt a ktorá ponúkané služby objednáva
 • ZARIADENIE- znamená kúpeľné, liečebné, hotelové alebo terapeutické zariadenie, ktoré je majetkom KS a meno ktorého je uvedené v platnom cenníku.

Článok X.

Všeobecné kontraindikácie a odmietnutie poskytnutia služby

1. Kúpeľnú liečbu ako aj samotný pobyt v KS nie je možné poskytnúť v prípade, že ide o:
 • všetky druhy infekčných chorôb prenosných na človeka a bacilonosičstvo
 • klinické známky obehového zlyhania, malígna arytmia
 • aktivita zápalového reumatického procesu (akútna reumatická horúčka, alebo infekčná endokarditída)
 • ťažké chronické srdcové zlyhanie (IV. stupeň NYHA klasifikácie)
 • ťažká nestabilná angina pectoris
 • poruchy atrioventrikulárneho prevodu (AV blok II. a III. stupňa), pokiaľ nie je implantovaný kardiostimulátor
 • opakované pľúcne embólie
 • závažné trofické alebo zápalové kožné defekty
 • nesebestačnosť v základných denných činnostiach (obliekanie, jedenie, pohyb) - v takýchto prípadoch je nutný sprievod klienta
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie
 • nedostatočnosť sfinktérov (neudržanie moču a stolice)
 • závažné metabolické poruchy (nestabilný dekompenzovaný diabetes, obličkové alebo pečeňové zlyhanie)
 • zhubné nádory počas liečenia a po ňom s klinicky zistiteľnými známkami pokračovania choroby
 • epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • aktívne ataky alebo záchvaty psychózy a iné duševné poruchy
 • toxikománia, závislosť na drogách a alkohole
 • tehotenstvo
2. KS majú právo poskytnutie liečby odmietnuť v prípade, že sa pri vyšetrení klienta zistili príznaky kontraindikácií uvedených pod ods. 1. tohto článku.

3. Z humanitárneho hľadiska poskytnú KS klientovi s príznakmi kontraindikácií v zmysle ods. 1. a 2. tohto článku služby nevyhnutne potrebné v zodpovedajúcom rozsahu i trvaní pre vybavenie formalít spojených s odmietnutím klienta a jeho odchodom z kúpeľného zariadenia. Poskytnutie týchto služieb sa hradí z platného vouchera, resp. ich klient platí priamo v hotovosti individuálne.

Článok XI.

Rozhodcovská doložka

1. Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú pojednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom zriadenom pri SLOVENSKEJ ARBITRÁŽNEJ KOMORE ZZPO, so sídlom V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, IČO: 45 745 056, podľa Rokovacieho poriadku tohto Rozhodcovského súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné a záväzné.

Článok XII.

Vyššia moc

1. Za skutočnosti (v ďalšom „Vyššia moc“), ktoré zbavujú zodpovednosti, považujú sa mimoriadne okolnosti, ktoré dočasne alebo trvale znemožňujú plnenie záväzkov vyplývajúcich z kontraktu a ktoré nastali až po ich vzniku a žiadna zo zmluvných strán ich nemohla odvrátiť.
2. Za vyššiu moc sa však nebudú považovať okolnosti, ktoré vzniknú ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvne zaviazanej strany, resp. prekážky, k odstráneniu alebo prekonaniu ktorých sa zmluvná strana zaviazala, napr. nezabezpečenie úradného povolenia nutného pre plnenie zmluvne zaviazanou stranou, ako i okolnosti, ktoré sa objavili v čase, keď sa už zmluvná strana nachádzala v omeškaní.

Všeobecné informácie

DOPLATKY A PRÍPLATKY
Neobsadené druhé lôžko na dvojposteľovej izbe + 25% z ceny pobytu.
Detská postieľka 10 €/pobyt.*
*požiadavku detskej postieľky je potrebné nahlásiť už pri rezervácii
Presťahovanie z dôvodu na strane klienta 10 €.
Parkovanie (non stop monitorované kamerovým systémom) 1,50 €/deň.
Garncia izby s balkónom resp. garancia orientácie izby 10€/izba/pobyt.
Rezervácia vybranej izby 30 €/izba/pobyt.
Neskoré uvoľnenie izby (check out) - od 10:00 do 16:00 hod. 20 €.
Mobilná prístelka na vybraných druhoch izieb pre deti do 12 rokov.*
*požiadavku mobilnej prístelky je potrebné nahlásiť už pri rezervácii
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma.
Dieťa od 3 do 12 rokov na prísteľke ubytovanie zdarma, strava s 30% zľavou pri polovičnej porcii, ak nie je v pobyte uvedené inak.*
*požiadavku mobilnej prístelky je potrebné nahlásiť už pri rezervácii
Dieťa od 3 do 12 rokov na pevnom lôžku ubytovanie hradené v plnej výške v zmyslehotelového ubytovania, strava s 30% zľavou pri polovičnej porcii, ak nie je v pobyte uvedené inak.*
*požiadavku mobilnej prístelky je potrebné nahlásiť už pri rezervácii
Liečebné procedúry a kúpeľné pobyty sú poskytované len osobám starším ako 18rokov.

ZĽAVY
5% Pre ubytovaných hostí z procedúr zakúpených na mieste nad pobytový balík.

10% Zľava za včasnú rezerváciu sa vzťahuje len na izby kategórie Štandard a Retro, a len na rezervácie pobytových balíkov robené klientom priamo prostredníctvom Kúpeľov Sliač. Nevzťahuje sa na hotelové ubytovanie.

15% Vernostná zľava sa vzťahuje len na izby kategórie Štandard a Retro, a len na rezervácie pobytových balíkov robené klientom priamo prostredníctvom Kúpeľov Sliač. Nevzťahuje sa na hotelové ubytovanie.

Izba bez balkóna -3€/osoba/noc.

Zľavy nie je možné kumulovať.

UBYTOVANIE
Ubytovanie od (check in) 14:00 hod.
Uvoľnenie izby do (check out) 10:00 hod.
Neskoré uvoľnenie izby * do 16:00 hod.
* Uvedenú službu je možné poskytnúť len v prípade dostupnosti danej izby zapoplatok. Výška je uvedená v sekcii doplatky a príplatky.

SEZÓNNOSŤ
Hlavná sezóna 1.5.2017 - 31.10.2017
Mimosezóna 1.1.2017 - 30.4.2017 a 1.11.2017 - 31.12.2017

STRAVOVANIE
Jedáleň pre klientov ZP 4,00 € raňajky - kontinentálne 5,00 € obed alebo večera - výber z 3 menu + nápoj
Jedáleň pre samoplatcov 5,50 € raňajky - bufetový stôl 5,50 € obed, večera - výber zo 4 menu + šalátový bar + nápoj
Plná penzia raňajky, obed, večera
Polpenzia raňajky, večera
Pri zmene stravovania z plnej penzie na polpenziu -3 € z ceny ošetrovacieho dňa.
Pitný režim je zabezpečný pri každom type stravovania.
Diétny režim je možné konzultovať s diétnou sestrou.
Zmena stravovania/jedálne v rámci pobytových balíčkov: +3 €/osoba/noc, -3 €/osoba/noc.

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
Liečebné procedúry sa poskytujú v Kúpeľnom dome I. a II. v pondelok - sobotu.
V nedeľu a vo sviatok sa poskytujú iba vybrané druhy liečebných procedúr. 
Kúpeľné domy sú vzdialené 250 m od Kúpeľného hotela Palace***.

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ
Liečebné procedúry doporučuje lekár na základe zdravotného stavu pacienta, pokiaľ v pobyte nie sú procedúry presne stanovené.
Kontrolné vyšetrenie je realizované pri pobytoch dlhších ako 14 dní.
V kúpeľoch je 24-hodinová lekárska služba.
Pre lepšiu diagnostiku zdravotného stavu alebo pre prípad nečakaného zhoršeniazdravotného stavu odporúčame doniesť si so sebou zdravotnú dokumentáciu.

OSTATNÉ
Kúpele akceptujú rezervácie v písomnej a telefonickej forme. 
Rezervácie potvrdzujú len v písomnej forme (fax, e-mail, pošta).
Domáce zvieratá nie sú povolené.
Kúpele akceptujú platobné karty: Maestro, MasterCard, VISA, Diners Club, JCBInternational, ZBK
Partneri: Le Cheque Dejeuner: univerzálny darčekový kupón CADHOC, CADHOC Relax,
Dovolenkový kupón CHEQUE VACANCES, zdravotný kupón CHEQUE MEDICAL,Sphere, Edenred (TICKET MULTI)

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
KÚPELE SLIAČ a.s., 962 31 Sliač
IČO: 31 642 438
DIČ: 2020477096
IČ pre DPH: SK 2020477096
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 316/S, oddiel Sa

BANKOVÉ SPOJENIE
Domáce platby
ČSOB, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu: 4018018047/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 1801 8047
BIC: CEKOSKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.,
pobočka Zvolen
Číslo účtu: 1604412/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0000 0160 4412
BIC: SUBASKBX

Zahraničné platby
Všeobecná úverová banka, a.s.,
pobočka Zvolen
Číslo účtu: 1564247054/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0015 6424 7054
BIC: SUBASKBX

Všeobecné pravidlá súťaží na Facebook.com

1.Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť KÚPELE SLIAČ, a.s.
Súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook.

2.Forma súťaže
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na súťažné otázky.

3.Trvanie súťaže
Termíny trvania súťaží sú uvedené osobitne pri konkrétnej súťaži.

4.Účasť v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.

5.Výhra v súťaži
Výherca bude vyžrebovaný do 15 dní odo dňa ukončenia sútaže, výhercu oznámime na stránke a budeme kontaktovať.
Žrebovanie výhercov prebieha za pomoci aplikácie "Online generátor náhodných čísel" : https://www.random.org/

6.Osobné údaje
Registráciou v súťaži dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

7.Záverečné ustanovenie
Organizátor súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.